Vi bor på Musicon og her sætter vi fokus på bæredygtig fremgang fra hjerne til hånd og tilbage igen

Vi laver formålsdrevne projekter og udvikler cirkulære læringslaboratorier. Grønne læringslaboratorier kalder vi dem og inspirationen finder vi ofte lokalt. Vi har stort fokus på, at fremme viden om cirkulær økonomi, materialelære og vidensmoduler til unge.

Vi håber på at kunne samle opbakning til at skabe flere muligheder og mere målrettet læring med fokus på cirkulær økonomi. Særlig til unge, som vi mener skal klædes godt på til den opgave de står overfor. De får brug for nye måder at tænke og samarbejde på. Vi vil gerne styrke mulighederne for flere lokale loops og gerne i projekter sammen med unge.

Musicon har fra starten været tænkt som en bæredygtig bydel og det har været en stor inspiration for os. Derfor elsker vi vores fundament i bydelen og glæder os til udvikle den grønt og bæredygtigt – med masser af faglighed og viden, naturligvis! FN´s verdensmål er den røde tråd i vores arbejde og vi kobler vores arbejde til fremme og opfylde udvalgte mål (fokus på mål 4, 12 og 17).

For 15 år siden var Musicongrunden en af Unicon betonfabrikker. Da de flyttede ud startede Roskilde Kommunes arbejde med at opbygge den kreative og musiske bydel. Vi lod os inspirerer af det stedbundne potentiale, og vi kunne se at betons enkle ressourcesammensætning gør det nemt for nye målgrupper, at forstå cirkulær økonomi og måske især viden om fremtidens muligheder for at genanvende betons mange ressourcer. Sådan fik vores virksomhed navnet Musiconcrete. Nu bruger vi betonen til at skabe cirkulærer læringsrum til oplysning, fornøjelse og glæde og og arbejder samtidig for at opfylde mål 12. opfyldes, målet arbejder for at opnå bæredygtig produktion og forbrug.

Vi vil bruge den meget konkrete fortælling til at illustrere et kompleks emne. Roskilde Kommune har givet os adgang fem tons beton fra en af de gamle fabrikshaller til vores projekt. Betonen er blevet til masser af læring om cirkulær økonomi og ressourcestrømme og et forskningsprojekt med DTU ZeroWaste Byg. Samarbejdet med Roskilde Kommune og DTU er værdifuld og essentiel for at vi kan udvikle området. Derfor er vi bevidste om at verdensmål 17; partnerskaber for handling er vigtig at arbejde for. Netop læring om bæredygtig udvikling er central i verdens mål 4; kvalitet i uddannelserne.

Dorthe Bach Egemose Agger

Min rolle i Musiconcrete: 

Jeg er erfaren projektudvikler, fundraiser, vidensformidler og facilitator af udviklings- og læringsprocesser. Jeg er drevet af et stort grønt hjerte og arbejder for at vi skaber et bæredygtigt samfund og en natur omkring os, som kommer i balance. Det indebærer bl.a. at vi bruger de naturressourcer som er tilrådighed på jorden på en bedre måde. Min rolle i Musiconcrete dækker over bl.a. projektledelse, vidensindsamling, dialog med tætte samarbejdspartnere og udvidelse af virksomhedens netværk. Min store passion er at indsamle og bearbejde ofte kompleks viden om bæredygtighed, grøn omstilling og omsætte det til et tilgængeligt læringsmateriale, via casestories, praktiske øvelser og opgaver. Mit arbejde skal gerne give børn, unge, studerende en interesse for hjælpe med til at skubbe på den grønne omstilling; ifm. fx studievalg, livsstilsændring og øget engagement i samfundsspørgsmål.  

Uddannelse:  

Cand. Scient. Soc. i udviklingsstudier og kulturgeografi fra Roskilde  

Universitetscenter. Jeg har siden specialiseret sig indenfor området cirkulær økonomi og bæredygtighed. Efter endt uddannelse som kulturgeograf, har jeg arbejdet for at fremme bæredygtig udvikling i både danske og internationale grønne organisationer og flere kommuner. Jeg har et stort antal grønne og bæredygtige projektforløb bag mig, og central for dem alle er, at de hviler på et bredt funderet samarbejde med forskellige aktører. 

Erfaring:

  • Lang erfaring med netværksstyrkelse og borgerinddragelse
  • Trænet facilitator af workshops og oplægsholder
  • Stor viden om hvordan man indtænker bæredygtighed i udviklingsprojekter
  • Bred viden om principper og udviklingen indenfor cirkulær økonomi
  • Stor viden om FN’s Verdensmål siden de første blev udviklet allerede i 1998 

Stor indsigt i bæredygtige materialevalg, produkter, leverandører og partnerskaber 

Fokus 

Jeg følger FN’s arbejde med fremme af verdensmål og bæredygtig udvikling af vores samfund, Jeg er inspireret af teorierne om Doughnut Economy og principperne omkring cirkulær økonomi. Jeg er altid på jagt efter de gode eksempler, de positive tendenser og initiativer som kan inspirere andre til at vælge mere bæredygtighed til. Jeg kobler dem med kompleks viden om bæredygtighed og ny forskning. 

Jeg er optaget af hvordan vi kobler vores viden om cirkulær økonomi med praktiske og positive eksempler som kan inspirere mennesker til at sætte sig ind i området og søge viden om hvad vi alle kan gøre – for at sikre en hurtigere grøn omstilling. Jeg brænder helt konkret for at formidle viden om upcycling, genbrug og genanvendelse. Nye ting skal designes med omtanke og skabe langvarig værdi for mennesker og omgivelser. Mit overliggende formål, at skubbe på og sætte fart på omstillingen til et cirkulært samfund hvor vi passer bedre på vores ressourcer og dermed vores verden. 

Tina Sundstrup

Min rolle i Musiconcrete:

Jeg plejer at kalde mig selv for en visuel kommunikatør og infografisk nørd. Jeg er en meget forretningsorienteret, nysgerrig og brugerorienteret designer med 20 års erfaring fra både større organisationer og mindre virksomheder. Jeg har en fortid i tech – og reklamebranchen, og eksperimenterede med service design, branding og co-creation.

I Musiconcrete er jeg ansvarlig for forretningsudvikling og ekstern kommunikation. Jeg bidrager med udvikling af teknologiprodukter, samt tilrettelægning af uddannelsesmateriale i vores projekter- både design og informationsgrafik, produktion af tekst er et samarbejde mellem Dorthe og jeg. Jeg omsætter design tænkning til praksis handling, det gør jeg fordi adfærdsdesign kan ændre handlinger og handlinger kan skabe meget mere grøn omstilling.

Uddannelse og erfaring:

  • BA i grafisk design/visuel kommunikation/brugercentreret design + BA i tekstildesign
  • Praktisk erfaring med inddragende designprocesser- især med visuelt og infografisk indhold
  • Praktisk erfaring med designledelse og nudging i større organisationer og vidensinstitutioner og implementering af service design
  • Praktisk erfaring og indsigt i bæredygtige materialevalg, produkter, leverandører og partnerskaber

Speciale:  Mit virke som grafisk designer har givet mig et skarpt øje for helhed som detalje inden for en bred vifte af designdiscipliner og formidlingsopgaver. Jeg har fokus på procesfacilitering og designledelse, adfærds- og servicedesign (empiriske og humanistiske kvalitative metoder), udvikling af læringsforløb, branding og visuelle kommunikationsdesign on/offline – helst bygget op omkring værdifortællinger og formålsdrevet tænkning der inspirerer til handling.

Med min designtilgang bidrager jeg med metoder som at tester og undersøger projektets muligheder af, frem for kun at observere. Min forkærlighed for formidling rækker langt ud over den visuelle, og jeg følger derfor helst en opgave helt til dørs, skriftligt som verbalt.

Fokus: Mere vidensbaseret kommunikation og så er jeg praktisk maker som gerne vil se en mere bæredygtig verden: Jeg er kommet frem til, at jeg gør størst nytte ved at formidle viden om bæredygtig dannelse og praksisnær cirkulær produkt omstilling.

Jeg stiller nu skarpt på at klæde unge bedre på, til at løse den opgave vi allesammen står overfor. Jo hurtigere og jo bedre de klædes på – jo hurtigere får vi en grøn omstilling. Jo bedre virksomhederne bliver klædt på til at lytte og samarbejde med de unge – jo hurtigere kan vi alle bidrage til bedre brug af ressourcerne.

Jeg tager altid fat i tænkningen bag handlingen. Det er nok en gammel vane fra, da jeg som helt ung kastede min kærlighed på filosofi – især om eksistentialisme og stoicisme – og min bogsamling er næsten lige så stor som min Pinterest profil … men kun næsten.

Mit strategiske mål – er og bliver brobygning mellem brancher og menneskerne i dem.

Vi glæder os til at gå på arbejde hver dag – for vi arbejder med vores passion. Vi vil skubbe på den grønne omstilling og skabe handlingsorienteret læring til alle de, der ligesom os ønsker mere af  viden om bæredygtige løsninger omsat til handling i samfundet.

Bæredygtighed. Videndeling. Workshops.

Vi brænder for at fortælle historien om materialerne og de produkter, som vi sammen kan skabe med vores hænder. Hvor kommer materialerne fra? Og hvordan kan produkter og materialer få nyt liv? At gå fra tanken om bæredygtighed og genanvendelse til fysiske produkter.

Vi formidler viden om genanvendelse af beton og andre byggematerialer. Vi rykker gerne ud til undervisningsforløb, personalearrangementer og workshops med oplæg og aktiviteter, der tematiserer genanvendelse, FN’s verdensmål og cirkulær økonomi.

Vores formål er at bygge bro mellem forskning, design og produktion. Fra hjerne til hånd – bæredygtigt og med langvarig værdi for mennesker og omgivelser.

Cirkulær i tænkning, design og økonomi

Vi støtter op om tankerne bag den cirkulær økonomi. Det betyder, at materialer og produkter skal være i cirkulation så længe som muligt, via genbrug og genanvendelse. Den cirkulære økonomi er et opgør med den linære økonomi hvor produkter hurtigt ender op som affald.

Vi vil fokusere på at produkter skal designes til adskillelse og de rene fraktioner skal ses som ressourcer der kan genanvendes igen og igen.  Vi vil være med til at fremme viden om materialerne og anerkendelsen af at materialer og dermed også “affald” har en værdi.

Affald skal ses som ressourcer. Dette vil sikre en bedre brug af de naturressourcer, som vi har til rådighed nu og i fremtiden.